Vietnam

Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam


Anschrift:
National Youth Football Training Centre
844 Thành ph? Hà N?i
Vietnam
+84 - 4 / 37 34 44 56
+84 - 4 / 38 23 31 19
www.vff.org.vn
vietnamff@gmail.com